Loading...
TH : EN
  • 02-5398912-16
จากประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 12 ปีและก้าวสู่ปีที่ 13 ในปี ค.ศ. 2015 บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถให้บริการแก่องค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านมีความสนใจใน บริการของเรา โปรดติดต่อเราได้ทุกวันทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายขาย โทร : 02-5398912-16 ต่อ 111

มือถือ : 081-9882842

อีเมล์ : yajit.s@ts​sonic.com

ประวัติ

บริษัท พีวายซี เอ็กซ์เพรส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขนส่งเอกสารและสินค้าภายในและ ต่างประเทศ ภายใต้นโยบายที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุุจริตและให้บริการด้วยใจ รวดเร็ว ปลอดภัยและตรวจสอบได้จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มที่ใช้บริการต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน

บุคลากร
คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้าน คุณวุฒิ,วัยวุฒิและประสบการณ์โดยตรง และได้จัดส่งแฟ้มประวัติพนักงานทุกคนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบประวัติ พร้อมบุคคลค้ำประกันก่อนเข้าปฎิบัติงานกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่น ในมาตรฐาน การให้บริการภายใต้กรอบนโยบายการให้บริการด้วยความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น
 
จัดประชุมสัมมนาทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือนตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีทั้งนี้เพื่อประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละเดือน,ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเพิ่มทักษะความชำนาญตลอดจนให้พนักงานมีส่วนรวมในการให้ข้อเสนอแนะและร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรและนำไปสู่การให้บริการด้วยความเข้าใจและสามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จัดทำโครงการ 5 ส. และ โครงการ “คุณเยี่ยมที่สุด”เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานด้วยความเข้าใจตามนโยบายการให้บริการ ด้วยความรวดเร็วปลอดภัยและตรวจสอบได้
 
จัดทำกล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะและหรือปัญหาต่างๆที่พนักงานต้องการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยไม่ต้องแจ้ง ชื่อพนักงานที่แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงทุกปัญหาและนำมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุด และนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไปภายใต้กรอบนโยบายการให้บริการด้วยใจ
 
ระบบและความปลอดภัย
ความปลอดภัยด้านข้อมูลของคู่ค้า บริษัทกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้โดยผ่าน PASSWORD
 
ความปลอดภัยด้านเอกสารของคู่ค้า บริษัททำสัญญาเพื่อรักษาข้อมูลอันเป็นความลับกับคู่ค้า ทุกรายภายใต้กรอบข้อกฎหมายของ ประเทศไทยและได้กำหนดระเบียบปฎิบัติดังกล่าว ไปยัง พนักงานหรือผู้ได้รับสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายให้ได้รับทราบในการปฎิบัติตามโดยเคร่งครัด
 
มีระบบ CALL CENTER ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการปฎิบัติงานได้โดยผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทตลอดเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
 
มีระบบ CALL RECORDER ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังการปฎิบัติงานหาก มีข้อผิดพลาดเนื่องจากความไม่ชัดเจน ในระหว่างการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์โดยการ ค้นหาจากช่วงเวลาที่กำหนด,จากผู้ใช้ในระบบ ,vcfhgffจากเบอร์โทรออกและจากเบอร์์ที่ โทรเข้า โดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
 
มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยภายในอาคารทุกชั้น
 
มีระบบติดสัญญาณกันขโมยด้วยคลื่นเสียงภายในอาคารและ เขตพื้นที่เฉพาะที่กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ รายบุคคล
 
มีห้องจัดเก็บเอกสารใบแจ้งหนี้และตู้นิรภัยเพื่อเก็บเช็คและเอกสารที่สำคัญของลูกค้า แต่ละรายโดย กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ผ่านรหัส PASSWORD ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน
 
มีระบบโปรแกรมติดตามการปฎิบัติงานที่บริษัทพัฒนาด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มการจัดเตรียมเอกสาร, การตรวจสอบระหว่างปฎิบัติงาน, การจัดทำรายงานตลอดจนการตรวจสอบย้อนหลังภายใน 6 เดือน ได้
 
การให้บริการ
ขนส่งเอกสารและสินค้าแบบ DOOR TO DOOR SERVICE ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยทางเครื่องบิน,รถยนต์ และจักรยานยนต์ ทุกวันทำการธนาคารจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 โดยติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า( Call Center)ที่โทรศัพท์หมายเลข02-5398912-16
 
เก็บเช็ค-วางบิลทั้งกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัดมี 2 รูปแบบ(ติดต่อขอรายละเอียดจากฝ่าย บริการลูกค้า)
 
ขนส่งเอกสารและสินค้าเร่งด่วนทั้งกรุงเทพฯ, ปริมณฑลและต่างจังหวัด(ต่างจังหวัดดูรายละเอียดตาม เขตพื้นที่ที่กำหนด)
 
พื้นที่ให้บริการ

1. เขตกรุงเทพมหานคร( Bangkok) คลอบคลุมทุกเขตพื้นที่

2. เขตปริมณฑล ได้แก่พื้นที่ดังต่อไปนี้

2.1. จังหวัดนนทบุรี คลอบคลุมทุกเขตพื้นที่

2.2. จังหวัดสมุทรปราการ คลอบคลุมทุกเขตพื้นที่

2.3. จังหวัดปทุมธานี คลอบคลุมทุกเขตพื้นที่

3. ต่างจังหวัด คลอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้

3.1. จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ อำเภอกระทุ่มแบน,อำเภออ้อมน้อย,อำเภออ้อมใหญ่ และอำเภอเมือง

3.2. จังหวัดนครปฐม ได้แก่ อำเภอสามพราน,อำเภอเมืองและอำเภอบางเลน

3.3. จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง ,อำเภอบ้านบึง,อำเภอพนัสนิคม และอำเภอศรีราชา

3.4. จังหวัดระยอง ได้แก่ อำเภอเมือง

3.5. จังหวัดอยุธยา ได้แก่ อำเภอเมืองและอำเภอบางปะอิน 3.6. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางปะกง

3.6. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางปะกง

การรับประกัน
กรณีใช้บริการขนส่งเอกสารและสินค้าทั่วไป หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายบริษัทรับผิดชอบต่อ ความเสียหายและสูญหายสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน)ต่อ 1 เที่ยวขนหรือต่อใบตราส่ง 1 ชุดและหรือรับผิดชอบตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่แจ้งไว้
 
กรณีใช้บริการเก็บเช็ค-วางบิล กรณีไม่สามารถรับเช็ค-วางบิลได้ตามกำหนดเนื่องจากข้อบกพร่องที่เกิด จากการปฎิบัติงาน ของบริษัทๆรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เก็บล่าช้าไม่เกิน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และหรือรับผิดชอบตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดที่แจ้งไว้ต่อลูกค้า 1 รายต่อ 1 รหัสลูกค้า
 

ความเสียหายและการสูญหายที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

3.1. ความเสียหายและสูญหายที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติทุกชนิดเช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่าและแผ่นดินไหวเป็นต้น

3.2. ความเสียหายและสูญหายที่เกิดจากสงคราม การจลาจล การเดินขบวน ประท้วงและการก่อรัฐประหารและ การก่อการร้ายทุกชนิด

3.3. ความเสียหายและสูญหายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย

3.4. ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้บริการขนส่งไม่ปฎิบัติตามข้อสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

 
สมัครงาน

ด้วยระยะเวลาเปิดดำเนินกิจการมากว่า 12 ปีและก้าวสู่ปีที่ 13 ในปี ค.ศ. 2015 ย่อมเป็นการแสดงถึงความมั่นคงของบริษัท

ขณะนี้บริษัทกำลังปรับปรุงและขยายงานต้องการบุคลากร ที่ต้องการร่วมทีมกับเราหลายตำแหน่ง

- พนักงาน เก็บเช็ค-วางบิล

- ฝ่ายบริการลูกค้า

- ฝ่ายบัญชี

** ก้าวไปข้างหน้ากับเราเพื่อความสำเร็จในชีวิตของคุณ **

โทร : 02-5398912-16,02-5398745-47

E-mail สมัครงานที่ : yajit.s@ts​sonic.com

ติดต่อฝ่ายขาย

หากท่านมีความสนใจใน บริการของเรา โปรดติดต่อเราได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถติดต่อเราได้ที่

บจก. พีวายซี เอ็กซ์เพรส

เลขที่ 429/18 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ฝ่ายขายโทร : 02-5398912-16

มือถือ : 081-9882842

อีเมล์ : yajit.s@ts​sonic.com